มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

9/37 หมู่ 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

: ปริญญาตรี : : ปริญญาโท : : ปริญญาเอก :