พระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
เวลา 13.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9
เวลา 14.00 น. พระสงฆ์ 90 รูป สวดมาติกา / พระสงฆ์ 20 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล
เวลา 16.00 น. สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นประธาน พระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

มหาวิทยาัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสน

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์/โทรสาร0 4324 2386

: ปริญญาตรี : : ปริญญาโท : : ปริญญาเอก :
: Enter to Website. :