จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567

ภาคปกติ สอบคัดเลือก (รอบที่ 3) ภาคพิเศษ (ส.-อ.)

สาขาวิชาภาคปกติ รอบที่ 3 (เปิดรับ) ภาคพิเศษ (ส.-อ.) (เปิดรับ)รวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ707
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง4913
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์505
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์4812
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ24024
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย48048
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย606
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา303
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา21021
รวม 122 17 139