จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2566

ภาคปกติ สอบคัดเลือก (รอบที่ 2) ภาคพิเศษ (ส.-อ.)

สาขาวิชาภาคปกติ รอบที่ 1 (เปิดรับ) ภาคพิเศษ (ส.-อ.) (เปิดรับ)รวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ45045
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง312354
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์62062
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์252045
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ42042
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย1180118
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1680168
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา13013
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา68068
รวม 572 43 615