จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567

ภาคปกติ สอบคัดเลือก (รอบที่ 4) ภาคพิเศษ (ส.-อ.)

สาขาวิชาภาคปกติ รอบที่ 4 (เปิดรับ) ภาคพิเศษ (ส.-อ.) (เปิดรับ)รวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ404
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง336
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์606
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์628
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ404
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย202
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา505
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา26026
รวม 56 5 61