จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2566

ภาคปกติ สอบคัดเลือก (รอบที่ 1) ภาคพิเศษ (ส.-อ.)

สาขาวิชาภาคปกติ รอบที่ 1 (เปิดรับ) ภาคพิเศษ (ส.-อ.) (เปิดรับ)รวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11011
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง7411
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์20020
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์5813
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ11011
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย44044
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย61061
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา707
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา26026
รวม 192 12 204