[ ดูรายชื่อปริญญาเอกภาคปกติ ] [ ดูรายชื่อปริญญาเอก ภาคพิเศษ ]

ระดับ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ สาขาวิชา ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จำนวนทั้งสิ้น 19 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
นางกรรณิกา กันทำ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 14/02/2556 ขาดสำเนาวุฒิการศึกษา
นายพรชัย แสนเพ็ง ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/02/2556 ขาดรูปถ่าย
นายวุฒิพงษ์ เทียมสุวรรณเลิศ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1/03/2556 ครบ
นายเรืองยศ แวดล้อม ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 5/03/2556 ครบ
นายสมชาย โพธิ์ศรี ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 06/03/2556 ครบ
พระจักรพล ป้องศิริ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 14/03/2556 ครบ
นางเครือวัลย์ โสภา ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 28/03/2556 ขาดรูปถ่าย
นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 03/04/2556 ครบ
นายวุฒิชัย วรครบุรี ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 03/04/2556 ครบ
นายสุรินทร์ หล้าหา ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 04/04/2556 ครบ
นายเอกชาตรี สุขเสน ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 17/04/2556 ครบ
พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 17/04/2556 ครบ
นางสาวขวัญใจ แก้วแสง ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 17/04/2556 ครบ
นายสุพรหมเมธ แถวโสภา ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 20/04/2556 ครบ
นางสาวอนงค์ บุญเลิศ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 21/04/2556 ครบ
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 ขาดรูปถ่าย
นาย กระแส เพ็ชรหนูน ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 ครบ
พระมหาจิตติพงษ์ พุตธขันท์ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 ครบ
นางสาวสุชาดา พงษ์สระพัง ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา