[ ดูรายชื่อปริญญาโท ภาคปกติ พระพุทธศาสนาและปรัชญา] [ ดูรายชื่อปริญญาโท ภาคปกติ การบริหารการศึกษา ] [ ดูรายชื่อปริญญาโท ภาคพิเศษ พระพุทธศาสนาและปรัชญา] [ ดูรายชื่อปริญญาโท ภาคพิเศษ การบริหารการศึกษา ]

ระดับ ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชา ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา

จำนวนทั้งสิ้น 4 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
นางสาวพัทธนันท์ นฦภัย ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 10/03/2556 ครบ
พระสุรเชษฐ์ สจฺจาสโภ (เอิ่มชา) ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 10/03/2556 1. ขาดรูปถ่าย 2. ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน
พระสุรเดช ภูริปญฺโญ (เมืองโพธิ์) ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 1. ขาดรูปถ่าย 2. ขาดเบอร์โทรศัพท์ติต่อ 3. ขาดวุฒิการศึกษา
พ.ต.ท. หญิงยุพิน ไชยเวช ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 23/04/2556