ปริญญาตรี ภาคพิเศษ [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครอง ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]

ระดับ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1

สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จำนวนทั้งสิ้น 16 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
นางสาวรุจิรา นามเดช ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 03/12/55 เอกสารครบ
นางสาวสิทธานันท์ โพธิจันทร์ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 09/01/56 เอกสารครบ
นางกุลณัฐธิดา คำยัง ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 16/02/56 เอกสารครบ
Miss.Aye Aye Myat ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 16/02/56 ขาดรูปถ่าย
นางอมร ดียิ่ง ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 01/03/56 เอกสารครบ
นางสาวนาจนภา ดอนลี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10/03/56 เอกสารครบ
สิบโทหญิงวิภาพร นาชิน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14/03/56 เอกสารครบ
นางสาวสุพรรษา สร้อยงาม ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 23/03/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวณิชาบูล อยู่เหล่าพาณิชย์ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 23/04/56 เอกสารครบ
นางสาวจารุเวศ ไชยคำ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 28/03/56 เอกสารครบ
นางสาววิภาดา ดวงกาคร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 28/03/56 เอกสารครบ
นายนพรัตน์ อุณาภาค ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 09/04/56 ขาดวุฒิการศึกษา
นางสาวอรวรรณ แล้เชอ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11/04/56 เอกสารครบ
นายกามนิต แสนสุขเลิศ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19/04/56 เอกสารครบ
นายวินัย โนตะครุ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19/04/56 เอกสารครบ
นางสาวนริศรา นามสีฐาน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 21/04/56 เอกสารครบ