ปริญญาตรี ภาคพิเศษ [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครอง ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]

ระดับ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1

สาขาวิชา สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

จำนวนทั้งสิ้น 47 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
จ่าสิบเอกคมกริช พอกวิบูลย์ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 14/12/55 เอกสารครบ
นายพัชรินทร์ ดิลกลาก ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 20/12/55 เอกสารครบ
นางสาวจิรัตน์ดา สิทธิ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 04/02/56 เอกสารครบ
นายณัฐพล เศษลือ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 11/02/56 เอกสารครบ
นายวิไล ขันตีลิ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 11/02/56 เอกสารครบ
นางสาวจุฑารัตน์ พิลา ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 16/02/56 เอกสารครบ
นายสันทัด สุมนเมธี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 16/02/56 เอกสารครบ
นายศิริศักดิ์ ภักดีพงษ์ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 20/02/56 เอกสารครบ
นายชยพันธน์ บุญนันท์ชัย ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 20/02/56 เอกสารครบ
นางสาวสุวนันท์ วิหวั่น ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 10/03/56 เอกสารครบ
นายขจรพล แสงไชย ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 13/03/56 เอกสารครบ
นายศักดิ์สิทธิ์ นำทรัพย์ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 13/03/56 ขาดวุฒิการศึกษา
นายเดชา ศรีหนองหว้า ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 13/03/56 ขาดวุฒิการศึกษา
นายศรันยู เกียรติบุญสนอง ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 14/03/56 เอกสารครบ
นางสาวสาคร ชาอุ่น ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 17/03/56 ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน
นายจีรวัฒน์ ใหญ่สมพงษ์ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 17/03/56 เอกสารครบ
สิบเอกชูศักดิ์ หมื่นกิจ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 19/03/56 เอกสารครบ
นางสาวเกตน์นิกา โชคบุตรดี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 25/03/56 เอกสารครบ
นายจิตรกร พวงทวี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 25/03/56 เอกสารครบ
นางไพรริน สีแสงน้อย ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 26/03/56 เอกสารครบ
นายสุทธิพงษ์ ดวงจิตร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 28/03/56 ขาดรูปถ่าย
นายจักรวรรษ ขามธาตุ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 03/04/56 ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน
นายธงชัย รัตนราช ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 09/04/56 เอกสารครบ
นายพงษ์ภิทักษ์ เหลืองดี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 10/04/56 เอกสารครบ
นายสุระสิทธิ์ เขียวเวียง ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 10/04/56 เอกสารครบ
นางสาวศิริรัตน์ เหล่าจำปา ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 10/04/56 เอกสารครบ
นางวิมลรัตน์ โฉมสรวย ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 11/04/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวฐิตาภรณ์ บุญขจร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 17/04/56 เอกสารครบ
นายพิชัย เทนอิสระ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 17/03/56 เอกสารครบ
นายนิรันดร์ วังสังค์ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 17/04/56 ขาดรูปถ่าย
นายสุรศักดิ์ เกนทาง ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 17/04/56 เอกสารครบ
นายกำพล สุบงกช ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 17/04/56 เอกสารครบ
นางสาววราภรณ์ เหล่าจำปา ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 18/04/56 เอกสารครบ
ดาบตำรวจบุญธรรม ภูพัลผัน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 19/04/56 ขาดวุฒิการศึกษา
นายยุทธภูมิ รามศิริ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 19/04/56 ขาดรูปถ่าย/ขาดวุฒิการศึกษา
นายสิทธิพงษ์ แสนประสิทธิ์ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 19/04/56 เอกสารครบ
นายบุญถิ่น จตุเทน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 19/04/56 เอกสารครบ
นายชาคริต รัตนพลที ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 20/04/56 เอกสารครบ
นายอรรถสิทธิ์ นามโส ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 21/04/56 ขาดวุฒิการศึกษา
นายภวัต ผาน้ำคำ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 21/04/56 เอกสารครบ
นางสุวรรณี สมอนา ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 21/04/56 เอกสารครบ
นายคมสัน อินทะเสน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 21/04/56 ขาดรูปถ่าย
นายกฤษฎา คำสุด ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 21/04/56 เอกสารครบ
นางสาวชนัสนันท์ ศิริสมภาร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 21/04/56 เอกสารครบ
นายพงษ์นรินทร์ ไชยคราม ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 21/04/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวมณฑา เสิกผม ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 21/04/56 ขาดวุฒิการศึกษา
นางสาวศิริพร แพงโสภา ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 11/03/56 ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน