ปริญญาตรี ภาคพิเศษ [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครอง ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]

ระดับ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1

สาขาวิชา สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

จำนวนทั้งสิ้น 16 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
นางสาวทิพวรรณ พันพลอย ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 09/12/55 เอกสารครบ
นายอภิสิทธิ์ พันตาเอก ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 09/12/55 ขาดรูปถ่าย
นางสาวอังคณา แก้วทอง ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 22/12/55 เอกสารครบ
นางสาวนฤมล ไชยมิ่ง ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 20/01/56 เอกสารครบ
นางสาวอุไรวรรณ พันพลอย ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 04/02/56 เอกสารครบ
นางสาวประนอม เอื้อเฟื้อ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 18/02/56 ขาดวุฒิการศึกษา
นางสาวอนุสรณ์ แสนสมบัติ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 09/03/56 เอกสารครบ
นางสาวเจณิสตา พาหะนิชย์ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 11/03/56 เอกสารครบ
นางสาวจันทร์ฤดี ใยแก้ว ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 12/03/56 เอกสารครบ
นางจุลาวัลย์ ทาเภา ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 15/03/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวอรทัย ชาญบุบ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 19/03/56 เอกสารครบ
นายวัชรพงษ์ อินอ่อน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 04/04/56 เอกสารครบ
นางสาวขวัญชนก ปัดธรรม ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 20/04/56 เอกสารครบ
นายณัฐพงศ์ เตาะอ้น ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 20/04/56 เอกสารครบ
นางสาวปรียากมล สุขชัย ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 20/04/56 ขาดรูปถ่าย
นายอานุชา ชาฮาด ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 21/04/56 เอกสารครบ