หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

ปีหลักสูตร รหัสหลักสูตรที่ผ่าน ชื่อหลักสูตร ระดับ กระทรวง อว. ก.ค.ศ. คุรุสภา ไฟล์
1-6425641864001181หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2564)ตรี'เปิดดู'-ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
2-6325631864000829หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 2563)ตรี'เปิดดู'-ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
3-6125611861100030 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 2561)ตรี'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
4-6325631864000245 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2563)ตรี'เปิดดู'-ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
5-6225621864001076 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2562)ตรี'เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู'
6-6225621861101291 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 2562)ตรี'เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู'
7-6225621864000648 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 2562)ตรี'เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู'
8-6225621864000637หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 2562)ตรี'เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู'
9-6225621864000751หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2562)ตรี'เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู'
10-6325631866003421หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2563)โท'เปิดดู'-'เปิดดู''เปิดดู'
11-6225621866000088หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 2562)โท'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
12--หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยโท--ไม่เกี่ยวข้อง-
13-6325631868003355หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2563)เอก'เปิดดู'-'เปิดดู''เปิดดู'
14-6325631868000172หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา (หลักสูตรใหม่ 2563)เอก'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
15--หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเอก--ไม่เกี่ยวข้อง-
16-6425641866000597หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ 2564)โท'เปิดดู'-ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
17-5925491861105502หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2559)ตรี'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
18-5925491861105557หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 2559)ตรี'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
19-5925491861105535หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2559)ตรี-'เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
21-5925491861105513หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2559)ตรี'เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู'
22-5525551861105374หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2555)เอก'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
23-5925481861109191หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง 2559)โท'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
24-5425481861109191หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)โท'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
25-5425481861109189หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)โท'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
26-4925491861105478หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 2549)ตรี-'เปิดดู''เปิดดู'-
27-6025551861105374หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2555)เอก'เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู''เปิดดู'
28-5425491861105535หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2554)ตรี'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
29-5425491861105502หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2554)ตรี'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
30-5425491861105557หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 2554)ตรี-'เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
33-5425491861105524หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)ตรี'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'
32-5425491861105513หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2554)ตรี'เปิดดู''เปิดดู'ไม่เกี่ยวข้อง'เปิดดู'

เว็บไซต์ : www.mbuisc.ac.th