early childhood education ... read more

early childhood education ... read more

early childhood education ... read more

early childhood education ... read more

early childhood education ... read more
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น โดยมี อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร มาเป็นผู้นำพาไป ประกอบด้วยนักศึกษาต่อไปนี้ นักศึกษา สาขาวิชาปฐมวัย ปี2 , ปี3  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี3 และนักศึกษา ภาคปกติบรรพชิต ปี3
Read more...
 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554   อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้ช่วยกันจัดป้ายนิเทศในการออกค่ายที่บ้านห้วยกะโปะและบ้านฟองใต้  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นค่ายที่เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาลึก การเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบาก นักศึกษาออกเดินทางด้วยตัวเองโดยรถโดยสารประจำทางและการขออาศัยรถของชาวบ้าน เข้าไป ในหมู่บ้านจากนั้นได้ไปขอความเมตตาเข้าพักที่วัดวังน้ำมนต์ซึ่งมีหลวงพ่อเพชร เป็นเจ้าอาวาสและได้รับความเมตตาจากโรงเรียนบ้านฟองใต้อีกด้วย

Read more...
 

โครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ ผลิตตำรา