จำนวน 7  รูป/คน

ข้อมูลนี้ถูกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย มมร.อส.นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลตนเองได้ที่ http://eregis.mbuisc.ac.th

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620410212001

ชื่อ-นามสกุล : พระ พระครูจิตตสังวรคุณ -

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ภาคพิเศษ

อาชีพ :

อีเมล์ :  


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620410212002

ชื่อ-นามสกุล : พระ พระครูพัชราปัญญาพิสุทธิ์ -

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ภาคพิเศษ

อาชีพ :

อีเมล์ :  


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620410212003

ชื่อ-นามสกุล : พระ สุรเชษฐ์ สฺจจาสโภ

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ภาคพิเศษ

อาชีพ :

อีเมล์ :  


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620410212004

ชื่อ-นามสกุล : พระ สุรเดช ภูริปญฺโญ

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ภาคพิเศษ

อาชีพ :

อีเมล์ :  


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620410232005

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พัทธนันท์ นฤภัย

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ภาคพิเศษ

อาชีพ :

อีเมล์ :  


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620410232006

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว หญิงยุพิน ไชยเวช

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ภาคพิเศษ

อาชีพ :

อีเมล์ :  


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620410232007

ชื่อ-นามสกุล : นาง สาคร กองเพชร

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ภาคพิเศษ

อาชีพ :

อีเมล์ :