จำนวน 28  รูป/คน

ข้อมูลนี้ถูกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย มมร.อส.นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลตนเองได้ที่ http://eregis.mbuisc.ac.th

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440512001

ชื่อ-นามสกุล : พระ พระครูเกษมธรรมนานุรักษ์ -

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : นักบวช

อีเมล์ :  


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440512002

ชื่อ-นามสกุล : พระ พระครูปริยัติสารโสภิต -

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : -

อีเมล์ :  


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440512003

ชื่อ-นามสกุล : พระ พระครูปิยเจติยาทร -

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : นักบวช

อีเมล์ :  


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440512004

ชื่อ-นามสกุล : พระ พระปลัดชราวุฒร์ ฐิตมโน

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ครู

อีเมล์ :  on.napa@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440512005

ชื่อ-นามสกุล : พระ พรศรี แก้วมณ๊

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : TEACHER

อีเมล์ :  phonesylao@gmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440512006

ชื่อ-นามสกุล : พระ ศรัณย์ ชัยกุม

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : พระภิกษุ

อีเมล์ :  saran_oxford2013@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532007

ชื่อ-นามสกุล : นาย เกรียงไกร รักษาวงศ์

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ข้าราชการครู

อีเมล์ :  raksawong3@gmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532008

ชื่อ-นามสกุล : นาง จรรยา จันทแจ่ม

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : รับราชการครู

อีเมล์ :  junya2519@thaimail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532009

ชื่อ-นามสกุล : นาย เชิดชัย ทองคำ

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ข้าราชการครู

อีเมล์ :  cherdchaithongkham2009@gmail


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532010

ชื่อ-นามสกุล : นาย ถาวร ดงแสง

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : พนักงานราชการ

อีเมล์ :  dongsang2000@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532011

ชื่อ-นามสกุล : นาย นิตินัย บุดดีจัน

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : รับราชการ

อีเมล์ :  tonwat_ban@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532012

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นิธิภรณ์ ศรีละโคตร

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : รับราชการครู

อีเมล์ :  Bigpompam@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532013

ชื่อ-นามสกุล : นาง บุษรา พรเรืองวงษ์

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : รับราชการ

อีเมล์ :  busara.753@gmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532014

ชื่อ-นามสกุล : นาง บุษราพร เคณาอุประ

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : รับราชการ

อีเมล์ :  bud_0513@hotmil.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532015

ชื่อ-นามสกุล : นาย ปัญญา เสนภูงา

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : รับราชการครู

อีเมล์ :  panyamusic2514@gmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532016

ชื่อ-นามสกุล : นาง พณิชชา เรืองสวัสดิ์

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : รับราชการครู

อีเมล์ :  pa_wiwa@hotmail.co.th


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532017

ชื่อ-นามสกุล : นาย พัฒนศักดิ์ ศรีวงษ์

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ครู

อีเมล์ :  pattanasak_neng@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532018

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พานทอง บาลี

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : รับราชการครู

อีเมล์ :  saw_saw_2531@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532019

ชื่อ-นามสกุล : นาง พิลาพร วิชาดี

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : รับราชการครู

อีเมล์ :  aof_aex@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532020

ชื่อ-นามสกุล : นาย ภูวัตนันทน์ จันที

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ข้าราชการครู

อีเมล์ :  phuwatnun@gmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532021

ชื่อ-นามสกุล : นาย รุ่งโรจน์ มั่งคำ

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ครู

อีเมล์ :  rotecomp@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532022

ชื่อ-นามสกุล : นาง เรณู ลิวอิส

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

อีเมล์ :  renurichard1@gmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532023

ชื่อ-นามสกุล : นาง ลาวัลย์ อุระศิลป์

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ครู

อีเมล์ :  lawan_han@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532024

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วนิดา พานโน

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ครู

อีเมล์ :  prammarin_joom@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532025

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศุภจิตรา วงษ์สงคราม

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ครู

อีเมล์ :  anneeya_17@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532026

ชื่อ-นามสกุล : นาง สมคิด เมืองสอน

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : รับราชการ

อีเมล์ :  kity.6212@gmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532027

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อนัญพร พูลนิติพร

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ธุรกิจ

อีเมล์ :  mug144@hotmail.com


รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5620440532028

ชื่อ-นามสกุล : นาย เอกพงษ์ ดวงศรี

การศึกษา :   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

อาชีพ : ลูกจ้างรัฐ

อีเมล์ :  raloona-25@hotmail.com