สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567


หลักสูตร / สาขาวิชา ที่สมัคร จำนวน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.)
3


กลับสู่หน้าหลัก