รูปถ่าย 1 นิ้ว
หน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

มมร.บ1

ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565
***กรุณากรอกรายเอียดให้ครบ***

1. สถานที่สมัครเข้าศึกษา

2. หลักสูตรที่สมัคร
ภาคปกติ
ภาคนอกเวลาราชการ

------------------ ป.เอก ------------------

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ด.)
แบบ 1.1 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์)
แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา (ปร.ด.)
แบบ 1.1 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์)
แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)

------------------ ป.โท ------------------

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.)
แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1 : ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2 : ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
แผน ข (ไม่มีความประสงค์ขอสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ (ร.ม.)
แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
แผน ข (เรียนรายวิชาและทำสารนิพนธ์)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.)
แบบ ก 1(เน้นการทำวิทยานิพนธ์)
แบบ ก 2(เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

3. ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า **
ถ้าไม่มีให้ว่างเว้นไว้
คำนำหน้าภาษาอังกฤษ **
ถ้าไม่มีให้ว่างเว้นไว้

4. ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ
ตัวอย่าง 1 ม.ค. 2562 เดือน


5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
วิชาเอก
วิชาโท
คะแนนเฉลี่ยสะสม
คณะที่สำเร็จการศึกษา
วัน เดือน ปี ที่สำเร็จการศึกษา ตัวอย่าง 1 ม.ค. 2556
ชื่อสถาบันการศึกษาตามที่ปรากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา


6. สถานภาพส่วนตัว
สถานภาพความพิการทางร่างกาย (ถ้ามี) โปรดระบุ

7. คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยและข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกใน มมร. บ1 พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมด ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ทุกประการ หากข้อความข้างต้นนี้ไม่เป็นไปตามความจริงเพียงข้อหนึ่งข้อใดหรือหลักฐานใดที่สมัคร ไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาที่ได้ชำระแก่มหาวิทยาลัยแล้วไม่ว่า กรณีใดและข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ไม่ยินยอม ยินยอม

*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน ยืนยันการสมัคร ***

กลับสู่หน้าหลัก