รูปถ่าย 1 นิ้ว
หน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

มมร.บ1

ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Application for Graduate Study

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567
***กรุณากรอกรายเอียดให้ครบ***

1. สถานที่สมัครเข้าศึกษา : Place for Study

2. หลักสูตรที่สมัคร : Curriculum
ภาคปกติ : Normal Session
ภาคนอกเวลาราชการ : Special Session

------------------ ป.เอก ------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ด.) Ph.D. (Political Science)
แบบ 1.1 (เน้นการทำดุษฎีนิพนธ์) Thesis
แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์) Class and Thesis
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ด.) Ed.D. (Teaching Thai)
แบบ 1.1 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์) Thesis
แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์) Class and Thesis
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) Ed.D. (Educational Administration)
แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์) Class and Dissertation
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา (ปร.ด.) Ph.D. (Buddhist and Philosophy Research)
แบบ 1.1 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์) Thesis
แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์) Class and Thesis

------------------ ป.โท ------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ม.) M.Pol.Sc. (Master of Political Science : Program in Political Science)
แผน 1.1 (ทำวิทยานิพนธ์) Thesis
แผน 1.2 (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) Thesis and Class
แผน 2.1 (ค้นคว้าอิสระ) Independent Study
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.) M.Ed. (Teaching Thai)
แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1 : ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) No Teaching Professional License required after Graduation.
แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2 : ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) Teaching Professional License required after Graduation
แผน ข (ไม่มีความประสงค์ขอสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) No Teaching Professional License required after Graduation.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.) M.A. (Buddhist Studies for Development)
แบบ ก 1(เน้นการทำวิทยานิพนธ์) Thesis
แบบ ก 2(เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) Class and Thesis
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) M.Ed. (Educational Administration)
แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) Class and Thesis
แผน ข (เรียนรายวิชาและทำสารนิพนธ์) Class and Independent Study
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (สส.ม.) M.So. (Social Work and Social Welfare)
แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) Class and Thesis
แผน ข (เรียนรายวิชาและทำสารนิพนธ์) Class and Independent Study

3. ข้อมูลส่วนตัว : Personal Profile
คำนำหน้า : Prename **
ถ้าไม่มีให้ว่างเว้นไว้
คำนำหน้าภาษาอังกฤษ : English Prename **
ถ้าไม่มีให้ว่างเว้นไว้

4. ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ : Address
ตัวอย่าง 1 ม.ค. 2562 เดือน


5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร : Education
วิชาเอก : Major
วิชาโท : Minor
คะแนนเฉลี่ยสะสม : GPA
คณะที่สำเร็จการศึกษา : Faculty of Graduation
วัน เดือน ปี ที่สำเร็จการศึกษา : Date of Graduaton : ตัวอย่าง 1 ม.ค. 2556
ชื่อสถาบันการศึกษาตามที่ปรากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา : Univerity of Graduation


6. สถานภาพส่วนตัว : Status
สถานภาพความพิการทางร่างกาย (ถ้ามี) โปรดระบุ : Disability (If Any)

7. คำรับรองของผู้สมัคร : Aprrovement
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยและข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกใน มมร. บ1 พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมด ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ทุกประการ หากข้อความข้างต้นนี้ไม่เป็นไปตามความจริงเพียงข้อหนึ่งข้อใดหรือหลักฐานใดที่สมัคร ไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาที่ได้ชำระแก่มหาวิทยาลัยแล้วไม่ว่า กรณีใดและข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ไม่ยินยอม not accept ยินยอม accept

*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน ยืนยันการสมัคร Please check the accuracy of the information first. Confirm application***

กลับสู่หน้าหลัก : Back to Homepage