รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567


คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล หลักสูตร / สาขาวิชา ที่สมัคร แผน สถานะการชำระเงินค่าสมัคร
4นาย เผด็จ ่อ่ำนาเพียง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
3นางสาว ลัทธวรรณ วงษ์โพย หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
5นางสาว ณิชกานต์ กองแก้ว หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
6พระ พชรพล กตคุโณ ภูมิวิจารณ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
7นาย ศุภเกียรติ เดชพละ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
8นาง ธิดารัตน์ เดชพละ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
9พระมหา ไพฑูรย์ วิสุทฺธสาโร อยู่คง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
10นางสาว ปรัชญานี เมืองสุข แหล่งสนาม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
11นาย จตุพล สุวรรณราช หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสัง แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
12พระ อุเทน วรญาโณ ภูพันนา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.) แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
13นาย อนันต์กรณ์ เนื่องมัจฉา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
14นาย สยามวงศ์ ศรีสุนทรธนาโชติ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
15นาย ชัชวาลย์ วรรณประเสริฐ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
16นางสาว พรนภา แสนเมือง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
21นางสาว พรพิรุณ สุวรรณวิชัย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
18นางสาว สตรีรัตน์ บุพศิริ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
19นางสาว สุรีย์พร - พันวอ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
20นางสาว จงจิตต์ กลางวงษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
22พระ สัมฤทธิ์ ยสินฺธโร ปานนอก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.) แบบ ก 1
พิมพ์ใบสมัคร
23นางสาว กาญจน์รพิพรรณ พรจันทร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสัง แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
24นาง เฉลิมพร ดาศรี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.) แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
25นาง สุดา - ศรีกงพาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
26นางสาว ณัฐธยาน์ มีพร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
27นางสาว กชกร สำราญโสม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
28พระมหา ไพฑูรย์ วิสุทฺธสาโร อยู่คง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
29นาย ภิรนันท์ ภูริพงษ์พิพัฒน์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสัง แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
30นางสาว นิติพร สีขุลี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระเเล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
31นาย วสิษฐพล ผาจวง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
32นาย กิตติ สมอุ่มจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
33นาย ทศพล จิตอารีรัตน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
34นางสาว สุกสะหวัด - ดวงมะนี หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสัง แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
35นาย กุลชาติ ตรีภูมิ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
36นาง รัชนีกร ดอกพอง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
37นาย สวัสดิ์ สิงห์ทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
38นางสาว เกตชรินทร์ พลหาญ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
39นาย นัธทวัฒน์ ราชชารี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
40นาง วัลลภา ยี่สวัสดิ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
41นาย ทวีวิทยื กินโนนกอก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
42นาย ทวีวิทย์ กินโนนกอก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
43นาย ทวีวิทย์ กินโนนกอก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
44พระมหา พงษ์เดช สุขวฑฺฒโน เหล่าสุนา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ด.) แบบ 2.1
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
45นางสาว ภัทรวดี ขันธะมูล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
46นาย ณัฐภูมิ - นะราหนองแวง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
พิมพ์ใบสมัคร
47นางสาว ธารารัตน์ แก้วทุย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
48พระมหา บัณฑิต ปญฺญาวุฑฺโฒ เฮ้ากุล หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
49นางสาว นางสาวนิสารัตน์ แสงศรีเรือง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
พิมพ์ใบสมัคร
50นางสาว นางสาวนิสารัตน์ แสงศรีเรือง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
พิมพ์ใบสมัคร
51นางสาว นิสารัตน์ แสงศรีเรือง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
พิมพ์ใบสมัคร
52นาย ธานินทร์ บัวอ๊อด หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
53นางสาว ขวัญจิรา มะโนแจ่ม หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
54พระมหา คุณานนท์ ถิรญาโณ ขจรจิตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.) แบบ ก 1
พิมพ์ใบสมัคร
55พระมหา คุณานนท์ ถิรญาโณ ขจรจิตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.) แบบ ก 1
พิมพ์ใบสมัคร
58นาย ศรัญญู ชินดร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
59นาย คธากร เศรษฐภักดี หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ด.) แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)
พิมพ์ใบสมัคร
57นาง สุจิตตรา มาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.) แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
60นาย คธากร เศรษฐภักดี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)
พิมพ์ใบสมัคร
61นางสาว ปณิตา หงษ์เหิร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
62นางสาว อิสราภรณ์ ซุยโล้น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
63พระ เกรียงไกร ปญฺญาวโร นะวะศรี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
64นางสาว สิริพร ศิริฟอง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
65นางสาว นิตยา องอาจ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสัง แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
66นาย รัชชานนท ดีเลิศ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
67นางสาว วิภาพร มังคุรุดร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
68นาย ศรชัย ช่อรักษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
69นาย พชรภัทร หล้าสีดา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
70นางสาว วราภรณ์ เรืองจินดา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
71นางสาว อรทัย ดวงพรม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
72นางสาว ประวินา ราชแสง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
พิมพ์ใบสมัคร
73นาง พรยศ อินทรประเสริฐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา (ปร.ด.) แบบ 2.1
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
74นาง พรชนก เหล่าลาภะ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
75นางสาว ศศิวัณล์ ศิลธรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
76นาย จักรพรรดิ เยาวนิช หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
พิมพ์ใบสมัคร
77นาย ธนวิชญ์ สุดงูเหลือม หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
พิมพ์ใบสมัคร
78นาย สุธากร น้อยโนนงิ้ว หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสัง แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
79นางสาว สุมิตรา เขียวไกร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
พิมพ์ใบสมัคร
80นางสาว ฤทัยวรรณ เนตรรักษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ข
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
81พระมหา กรกช สิริภทฺโท โกศรีวงศ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
82นาง ลภัสรดา สารมโน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
83นางสาว อัญรินทร์ รุ่งชัยพานิชย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
พิมพ์ใบสมัคร
84นาง จิรพา - บุญประกอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) แบบ 2.1
พิมพ์ใบสมัคร

กลับสู่หน้าหลัก