รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567


คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล หลักสูตร / สาขาวิชา ที่สมัคร แผน สถานะการชำระเงินค่าสมัคร
28นางสาว สุภลักษณ์ พรหมรับ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร
26นางสาว น.ส ปฎิญญา ทองโสม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)
พิมพ์ใบสมัคร
27นาย เจษฎากร เถื่อนแอ้น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.) แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)
ชำระแล้ว
พิมพ์ใบสมัคร

กลับสู่หน้าหลัก