ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2565

ตารางเรียน ป.โท

สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
--> พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ชั้นปี 1 รุ่น 2/2565
--> พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ชั้นปี 2 รุ่น 1/2564
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
--> การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ ชั้นปี 1 รุ่นที่ 4/2565
--> การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ ชั้นปี 2 รุ่นที่ 3/2564
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
--> การบริหารการศึกษา ชั้นปี 1 รุ่นที่ 11/2565
--> การบริหารการศึกษา ชั้นปี 2 รุ่นที่ 10/2564
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
--> การสอนภาษาไทย ชั้นปี 1 รุ่นที่ 2/2565
--> การสอนภาษาไทย ชั้นปี 1 รุ่นที่ 1/2564 (เข้าภาคเรียนที่ 2)

ตารางเรียน ป.เอก

สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา
--> สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา ชั้นปี 1 รุ่น 3/2565
--> สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา ชั้นปี 2 รุ่น 2/2564
--> สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา ชั้นปี 3 รุ่น 1/2563
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
--> สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปี 1 รุ่น 9/2565
--> สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปี 2 รุ่น 8/2564
--> สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปี 3 รุ่น 7/2563
สาขาวิชาการการสอนภาษาไทย
--> สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปี 1 รุ่น 2/2565
--> สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปี 1 รุ่น 1/2565(เข้าภาคเรียนที่ 2)

บัญชีรายชื่อ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา