พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้บรรยายให้โครงการ Intensive Workshop ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ให้กับนักศึกษาปริญญาโท วข.ศรีล้านช้าง และ ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง บรรยายเรื่อง “การเขียนเค้าโครงวิจัยสาขาการบริหารการศึกษา” ส่วนในภาคบ่าย ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้บรรยายให้โครงการ Intensive Workshop ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ให้กับนักศึกษาปริญญาโท วข.ศรีล้านช้าง และ ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง บรรยายเรื่อง “การเขียนเค้าโครงวิจัยสาขาการบริหารการศึกษา” ส่วนในภาคบ่าย ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อนำเสนอหัวข้องานวิจัย โดยแต่ละกลุ่มมีผู้เชียวชาญให้คำแนะนำ

 
  

อ่านต่อเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์วิทยาเขตศรีล้านช้าง