มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4324 2386

ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก : รร.สาธิต มมร