เข้าสู่เว็บไซต์ Bike for DAD 2015
<<<เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น>>>
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๔ ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร.๐-๓๔๒๓-๖๕๒๘, ๐-๔๓๒๓-๘๑๐๖ โทรสาร ต่อ ๑๑,๒๔