ชื่อ - นามสกุล

นายกานต์ กาญจนวัฒนา

 ที่อยู่ปัจจุบัน

 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 โทรศัพท์

 0-4323-8359, 0-4323-6528, 0-4323-8106   ต่อ 13

 อีเมลล์

 khonkaen@dol.go.th

ประวัติการศึกษา

 -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2516-2519

 -มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2545

- น.ท.ส. รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน พ.ศ.2540

-นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 61 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ประวัติการทำงาน

 -เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2538

 -เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี พ.ศ.2540

 -เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2542

 -เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย พ.ศ.2544

 -เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8 สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2546
 -เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8 สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร พ.ศ.2547
 -เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8 สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2547
 -เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9 สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2550

 -เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2551

หน้าแรก