ชื่อ - นามสกุล
นายฉาดฉาน นิลกำแหง
ที่อยู่ปัจจุบัน
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 4 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์
มือถือ 08-9279-9597
 อีเมลล์
khonkaen@dol.go.th
ประวัติการศึกษา
-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรนักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ 16

ประวัติการทำงาน
 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
 - รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น