ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจราชการ สจ.ขอนแก่น Print
Written by Administrator   
นายปราโมทย์  ยามาลี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน และผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๙ เข้าตรวจราชการที่สำนักงานที่ดินขอนแก่น โดยมีข้อตรวจราชการดังนี้.- นำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนประกอบการตรวจราชการในระบบ e-inspection ถึงเดือน ม.ค.๕๕ และพิมพ์บัญชีงานค้างฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และกลุ่มงานวิชาการที่ดิน ถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.