ประชุมทีมงานพัฒนาไอที Print
Written by Administrator   

นายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประชุมทีมงานพัฒนาไอทีและเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดังนี้.- นางสาวปุณยนุช เรืองเิชิงชุม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, นางกษิรา ยอดบุญ หัวหน้า่ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน, นางสุดเสมา จิวเมือง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ,  นางสาวกชพร หาอุปละ เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน, นายกิตติ แพงศรี นักวิชาการที่ดินชำนาญการ, นายสุัวัตร รักทองจัน นายช่างรังวัดชำนาญงาน, นางสาวกรรณิการ์ พิลาออน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, นางสุปราณี พิทักษ์เทพสมบัติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายยรรยงค์ เสาร่อน พนักงานพิมพ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สรุปข้อประชุม.-นำข้อมูลเข้าให้เป็นปัจจุบันในทุก ๆ เรื่อง, ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน, ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบพี่สอนน้องแและเป็นทีม