ตรวจการปรับปรุงต่อเติมห้องสารบบที่ ส.ภูเวียง Print
Written by Administrator   

ายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ตรวจการปรับปรุงต่อเติมห้องสารบบที่ ส.ภูเวียง เพื่อเร่งรัดการดำเนินการของผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้งานแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา โดยมีนายวิรัช ภูมิพิทักษ์กุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง คนใหม่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.