ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๕ สาขาน้ำพอง Print
Written by Administrator   
นายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น, นายสาโรช  โนนศรีชัย หัวหน้าฝ่ายทะเบียน, นายประวิตร บรรจงการ รก.หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน,นางเอมอร อึ้งวงษ์วัฒนา นักวิชาการที่ดินชำนาญการ, นางกษิรา ยอดบุญ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน, นายสุดสาคร ส่องแก้ว หน.งานนิติกรรม ๒, นางวรันยา แสงจันดา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการและนายชัยพล พุฒลา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ตรวจราชการ ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมี นางอุทุมพร ธนานันต์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพองพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ