การตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน Print
Written by Administrator   
นางสาวปุณยนุช เรืองเชิงชุม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สจ.ขอนแก่น และนางสุดเสมา จิวเมือง นักวิชาการที่ดินชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified  FL)  ทั้ง ๗ หมวด ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕  ณ  ห้องพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ชั้น ๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ในส่วนของสจ.ขก รับผิดชอบ  หมวด ๓  ผลการตรวจ ได้คะแนน ร้อยละ ๙๗.๘๐