กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้ง ๓/๒๕๕๕ Print
Written by Administrator   

กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้ง ๓/๒๕๕๕ นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการจัดงาน เรารักขอนแก่น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีหัวหน้าส่วนหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนด้วยกัน เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕