ประชุมทีมงานพัฒนาไอที Print
Written by Administrator   

นายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประชุมทีมงานพัฒนาไอทีและเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดังนี้.- นางสาวปุณยนุช เรืองเิชิงชุม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, นางกษิรา ยอดบุญ หัวหน้า่ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน, นางสุดเสมา จิวเมือง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ,  นางสาวกชพร หาอุปละ เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน, นายกิตติ แพงศรี นักวิชาการที่ดินชำนาญการ, นางสาวกรรณิการ์ พิลาออน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนายยรรยงค์ เสาร่อน พนักงานพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สรุปข้อประชุม.-นำข้อมูลเข้าให้เป็นปัจจุบันในทุก ๆ เรื่อง, ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน, ลงข่าวกิจกรรม-โครงการของสาขา/ส่วนแยก/อำเภอ, คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และถ่ายทอดองค์ความรู้แบบพี่สอนน้องแและเป็นทีม