คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ที่สาขาพระยืน Print
Written by Administrator   
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อความสัมฤทธิ์ผลของงาน(คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่) ที่สาขาพระยืน นายเอกชัย ชัยเจริญ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน และนายยรรยงค์  เสาร่อน พนักงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจเช็ค-ซ่อม-แก้ไข ติดตั้งโปรแกรมงานค้างฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด, ไวรัสคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม MS Office2007 ดยมีนางรัชนี หอวิจิตร เจ้าพนักงานที่ิดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืนและเจ้าหน้าที่ แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้อง เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕