ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น Print
Written by Administrator   
 

นายฉาดฉาน นิลกำแหง รรท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำข้อราชการต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่น และกรมที่ดินแจ้งให้ที่ประชุมทราบทั่วกัน อีกทั้งให้ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ในสังกัดรายงานผลการปฏิบัติงานและรับทราบข้อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อีกทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงานการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการภาครัฐที่ดียิ่งขึ้นไป