คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ที่สาขากระนวน Print
Written by Administrator   
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อความสัมฤทธิ์ผลของงาน(คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่) ที่สาขากระนวน นายเอกชัย ชัยเจริญ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน และนายยรรยงค์  เสาร่อน พนักงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจเช็ค-ซ่อม-แก้ไข ติดตั้ง-ซ่อมแซมโปรแกรมระบบคิวอัตโนมัติกรมที่ดิน, โปรแกรมงานค้างฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด, ไวรัสคอมพิวเตอร์, ติดตั้งโปรแกรม MS Office2007 ดยมี นายเกรียงไกร จันทร์สนิท เจ้าพนักงานที่ิดินจังหวัดขอนแก่น สาขากระนวนและเจ้าหน้าที่สาขา แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้อง เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖