คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ที่ สอ.ชนบท Print
Written by Administrator   
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อความสัมฤทธิ์ผลของงาน(คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่) ที่สำนักงานที่ดินอำเภอชนบท นายเอกชัย ชัยเจริญ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน และนายยรรยงค์  เสาร่อน พนักงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจเช็ค-ซ่อม-แก้ไข ติดตั้ง-ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และดำเนินการติดตั้งพร้อมสอนแนะวิธีใช้โปรแกรม Land2009.11 สำหรับพิมพ์ใบเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน, โปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ ดยมี นางพุทธชาติ พรหมมาตย์ เจ้าพนักงานที่ิดินอำเภอชนบท และนางเยาวมาลย์ เค้าแคน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้อง เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖