ประชุมประจำเดือนสาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/กลุ่ม/ฝ่าย Print
Written by Administrator   

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/กลุ่ม/ฝ่าย นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประชุมเจ้าสาขา/ที่ดินอำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น