รับมอบบัตรคิว-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ Print
Written by Administrator   
หัวหน้าฝ่ายรังวัด รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สจ.ขอนแก่น รับมอบบัตรคิวประชาสัมพันธ์

นายศักดิ์ชัย วงศ์อัครวัต หัวหน้าฝ่ายรังวัด รับบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด จากคุณสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ไว้ใช้ในราชการ ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

นายสาโรช โนนศรีชัย หัวหน้าฝ่ายทะเบียน รับมอบบัตรคิวบริการประชาสัมพันธ์จาก บจก.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖