ตรวจติดตามเร่งรัดและติดตามงานงวดที่ ๔ Print
Written by Administrator   

นายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดินและคณะ และ นายสมพร  พรหมพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจติดตามเร่งรัดและติดตามงานงวดที่ ๔ และติดตามการดำเนินการและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จังหวัดขอนแก่น เป็นรายสาขา รายละเอียดดังนี้ ๑.ตรวจติดตามงานงวดที่ ๔(โฉนดที่ดิน น.ส.๓ก นสล. และหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน) ๒.ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงฐานทะเบียนที่ดิน ดำเนินการได้ผลความคืบหน้าอย่างไร ตลอดทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข ๓.เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๔.เรื่องอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น