โครงการตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้อง(Calibration) เครื่องมือสำรวจรังวัดพร้อมอุปกรณ์ในส่วนภูมิภาค Print
Written by Administrator   

โครงการตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้อง(Calibration) เครื่องมือสำรวจรังวัดพร้อมอุปกรณ์ในส่วนภูมิภาค โดย ฝ่ายตรวจสอบและซ่อมแซม กองพัสดุ กรมที่ดิน เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการดังนี้.-

1.นายสมพริต คณะวาปี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

2.นายวุฒินันท์  ไทยวงศ์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

3.นายชัยวัฒน์  จันทร นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

เข้าปฏิบัติงานโครงการฯในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีช่างรังวัดในพื้นที่จังหวัดแก่นนำเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์มาตรวจเช็คและซ่อมเป็นจำนวนมากและสัมฤทธิ์ผลตามโครงการฯเป็นอย่างดี