ทำเนียบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น Print
Written by Administrator   

                     รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ 

ชื่อ - สกุล

ปี พ.ศ.

1

นายสงัด วาสะศิริ

2487-2491

2

นายตระกูล มาลีกรัย

2491-2492

3

นายทวี อินทรมาศ

2492-2497

4

นายบัญชา วิสุทธิพงศ์

2497-2506

5

นายอุดม เล็กแข็ง

2506-2508

6

นายเจือน สุขะวิริยะ

2508-2510

7

นายจินดา ทัศนาญชลี

2510-2511

8

นายอนันต์ สุขศิริวัฒน์

2511-2513

9

นายเชิด ชุ่มจุ้ย

2513-2514

10

นายเชาวน์ จิระสุข

2514-2518

11

นายเอิบ บูรณศิรินทร์

2518-2519

12

นายสุจินต์ ตินทุกะสิริ

2519-2520

13

นายเอกสิทธิ์ แสงสินศร

2520-2525

14

นายสมชัย เศษฐเกียรติ

2525-2528

15

นายเวียง คชวงศ์

2528-2529

16

นายเฉลิม ภารา

2529-2531

17

นายสาลี่ นิรามัย

2531-2533

18

นายสมพร แสงซ้าย

2533-2535

19

นายเตียง หลอมทอง

2535-2539

20

ม.ล.สีหชาติ ศุขสวัสดิ

2539-2540

21

นายโชคชัย พิสัยพันธ์

2540-2545

22

นายอาคเนย์ โนนคู่เขตโขง (รูปถ่าย)

2546-2550

23

นายธนัยพร ศรีเดช (รูปถ่าย)

2550-2551

24

นายกานต์ กาญจนวัฒนา (ประวัติ) (รูปถ่าย)

2551-2554

25

นายฉาดฉาน นิลกำแหง (ประวัติ) (รูปถ่าย)

2554-ปัจจุบัน