โครงการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพบปะประชาชน ๑/๕๕ Print
Written by Administrator   

โครงการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพบปะประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ สัญจร เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ที่ อบต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายกเทศบาลตำบลศิลา นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ และประธานสภาตำบลศิลาพร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ศิลา ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง จัดกิจกรรมโครงการมีดังนี้.- ๑.แจกเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานที่ดินและกรมที่ดิน ความรู้เรื่องระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ๒.จัดเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือปัญหาข้อสงสัย และรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓.การบรรยายให้ความรู้กับประชาชน