RTK GNSS Network Print
Written by Administrator   

วันที่​ ๙​ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ​ กรมที่ดินและคณะ ได้มอบนโยบายและเปิดการสัมมนาโครงการยกระดับการรังวัด โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในการรังวัดเฉพาะรายพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และโครงการนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียน
ออนไลน์ทั่วประเทศ
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวสุธีร์ ญาณชโลทร ผู้ตรวจราชการ
กรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๑๒
, นายกฤษฏิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และชาวดินขอนแก่น ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย และเข้าร่วมสัมมนาโครงการดังกล่าว