ประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2560 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 21 September 2016 17:26


Last Updated ( Wednesday, 12 October 2016 15:25 )
 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมใโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อติดตามผลงาน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ อบรม ฝึกสอน สังเกตการณ์ กระตุ้น แก้ไข และ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตให้ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม...

 
Written by Administrator   
alt
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระอาจารย์วรชัด ปยุตฺโต  พระธงชัย กตชโย และคณะ โดยออกนิเทศตรวจเยี่ยมในอำเภอพระยืน และ  อำเภอเมืองขอนแก่น คณาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
Read more...


 
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2556 วันที่สอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 นำโดยพระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์วรชัด ปยุตฺโต  พระธงชัย กตชโย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และคณะ โดยออกนิเทศตรวจเยี่ยมในจังหวัดอุดรธานี
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 วันที่สอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระอาจารย์วรชัด ปยุตฺโต  พระธงชัย กตชโย และคณะ โดยออกนิเทศตรวจเยี่ยมในจังหวัดหนองบัวลำภู  ได้แก่่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอโนนสัง
อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 มิถุนายน 2556 วันที่สอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 นำโดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์วรชัด ปยุตฺโต  พระธงชัย กตชโย และคณะ โดยออกนิเทศตรวจเยี่ยมในจังหวัดชัยภูมิ
อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมใโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 นำโดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย พระธงชัย กตชโย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และคณะ โดยออกนิเทศตรวจเยี่ยมในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอจัตุรัส

อ่านเพิ่มเติม...


 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการออกนิเทศของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ตามโรงเรียนต่างๆ โดยมี  พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้   พระทวี  อภโย  และเจ้าหน้าที่ครูพระ ทั้งหมดเข้าร่วมประชุม  ในการเตรียมความพร้อมในการออกนิเทศในครั้งนี้

Read more...
 

วันที่ 8 มีนาคม 2556  โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เชิญวิทยาเขตและวิทยาลัยที่รับผิดชอบโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประชุมวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยสารสำคัญของการประชุม คือ การนิเทศครูพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี 2556 การทำวิจัยเกี่ยวกับครูพระสอนศีลธรรมฯ และการจัดทำวารสารวิถีพุทธ ของโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยการประชุมครั้งนี้ หัวหน้างานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน คือ พระอาจารย์ทวี อภโย ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


Read more...
 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ให้กับ ครูพระจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดร และจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย พระอาจารย์ทวี อภโย หัวหน้างานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระอาจารย์วรชัต ปยุตฺโต พระมหาลอง ปญฺญาภิวัฒโน ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ และได้รับเกียรติจากคุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิืช ที่ได้มาถวายความรู้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
Read more...
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2555 งานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้จัดโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราขวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย หัวหน้างานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ร่วมสังเกตการณ์การอบรมในครั้งนี้ด้วย 
Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 


Page 1 of 3

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์
รองอธิการบดี
มมร.วิทยาเขตอีสาน


พระทวี  อภโย
หัวหน้างานครูพระสอนศีลธรรม
มมร.วิทยาเขตอีสาน


อบรมครูพระสอนศีลธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน   บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000

Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon