เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมใโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อติดตามผลงาน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ อบรม ฝึกสอน สังเกตการณ์ กระตุ้น แก้ไข และ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตให้ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม...

 

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน   บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000

Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon