gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Written by การศึกษาปฐมวัย   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยฯ  ณ วัดเกษรวนาราม นำโดยพระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร และอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
Read more...
 
อบรมเตรียมสอบรับใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
Written by สังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
There are no translations available.

 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดการอบรมเตรียมสอบรับใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสอบ โดยมีนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และคณะ เป็นวิทยากรอบรม 
 
Read more...
 
กิจกรรมทอดเทียนพรรษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มมร.อส
Written by การสอนสังคมศึกษา   
There are no translations available.

 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมทอดเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

ณ วัดมรรคสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสืบสานและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม ในช่วงเข้าพรรษา โดยมี คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

Read more...
 
ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมเนื่องในงานสืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย 2565
Written by Administrator   
There are no translations available.

 ประกาศผล โครงการ สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565   ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาและวรรณคดีไทย เนื่องในงาน “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย” บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้ดำเนินการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในงาน “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย” ประจำปี 2565 ดังนี้
Read more...
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)โดย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและสาขาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑
Read more...
 
สัมมนาวิชาการ ป.โท,ป.เอก ณ ร.ร.แก่นครวิทยาลัย
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

 

สัมมนาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2564
“ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําทางวิชาการ”นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 4นักศึกษา ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่นวันเสาร์ ที่5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

Read more...
 
โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.2565
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.2565 ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่25 มกราคม2565 โดยมีการสัมนาทำความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีการในการออกสัญจรบรรยายธรรมะตามโรงเรียนทั้งในและนอกจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะและเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นม.6 อีกด้วย
Read more...
 
โครงการบุญเทศน์มหาชาติ มมร.อส.2565
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


โครงการประเพณีเทศน์มหาชาติประจำปี2565 จัดขึ้น13-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์บุญประเพณีบุญเดือน4ของภาคอีสานที่มีความสำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนา
Read more...
 
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ การสอนสังคมและการสอนพุทธฯ
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 คณาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสต์และ สาขาการสอนพระพุทธศาสนาคณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เพื่อพัฒนาทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่26-27กุมภาพันธ์ 2565
Read more...
 
ภาวะผู้นำตามแนวพุทธศาสตร์ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ …
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


รองอธิการบดีวืทยาเขตอีสานนำผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รับฟังการบรรยาย หัวข้อภาวะผู้นำตามแนวพุทธศาสตร์ โดยพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ณ ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
 
Read more...
 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 2 of 207

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project


 

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC