gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
2562

Filter     Display # 
# Article Title
1 กำหนดการปฐมนิเทศออนไลน์ ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2563
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลาราชการ) เสาร์-อาทิตย์ 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 3 ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปกติ รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563
5 ประกาศแนวทางและมาตรการป้องกันโควิด-19 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
6 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ในรอบโควตาและสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563
8 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริมความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2562
9 การสัมมนาสะท้อนผลการเรียนรู้ ในรายวิชาปฏิบัติการสอน1 ชั้นปีที่ 1
10 พิธีถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แด่ พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)
11 ประกาศผล การสอบรอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1 มมร.อส. 2563
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปี 2563
13 กำหนดการวันก่อตั้ง มมร.อส. 2562
14 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี3-4
15 ตารางอบรมธรรมศึกษา 2562 มมร.อส.
16 ขอเชิญร่วมเข้าประกวด วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอีสาน 2562
17 กำหนดการ: การปฏิบัติธรรมของนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2562
18 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 มมร.อส. ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
19 โครงการปฏิบัติธรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ
20 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ(ส.-อ.) 1/2562
21 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ประจำปี 2562 มมร.อส
22 “พิธีมอบเข็มวิชาชีพครูแก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562"
23 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2562 ภาคปกติ
24 โครงการปฏิบัติธรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เฉพาะคฤหัสถ์)
25 คณะผู้บริหาร มมร 2562
26 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2562
27 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย
28 The first day : The 7th Project Seminar of Buddhist Delegates for the Development and Propagation of Buddhism in the Mekong and Asia Region
29 The Second day : The 7th Project Seminar of Buddhist Delegates for the Development and Propagation of Buddhism in the Mekong and Asia Region
30 รายงานข่าว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก : พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. 'วรรณศิลป์อุชเชนี' 62 และ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
31 THE 7TH PROJECT SEMINAR OF BUDDHIST DELEGATES FOR THE DEVELOPMENT AND PROPAGATION OF BUDDHISM IN THE MEKONG AND ASIA REGION (DPBMA)
32 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่ายเสริมความเป็นครู และ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 2562
33 กำหนดการ โครงการวันแม่ 2562
34 โครงการแนะแนวทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
35 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
36 กำหนดการไหว้ครู 2562
37 กำหนดการประเพณีเชียร์กลาง 2562
38 คำสั่งภาระงาน 2562 มมร.อส.
39 อบรมคุณธรรมและความเป็นนักศึกษา มมร. ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
40 ตารางเรียน 1/2562 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
41 กำหนดการ อบรมภาวะผู้นำและจิตสำนึกความเป็น มมร 2562
42 กิจกรรมสัมมนาคณะ/สาขาวิชา 2562
43 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1-2 และการปกครอง 1-3
44 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ 2562
45 ตารางอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ 2562
46 กำหนดการปฐมนิเทศ ชั้นปี2-3 ก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ 2562 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา(สอบผ่าน) ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 3 ประจำปี 2562
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 3 ประจำปี 2562
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(สอบผ่าน) ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์ อาทิตย์ 2562
50 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2561 ภาคนอกเวลาราชการ
51 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2562 โควตา+สอบคัดเลือก1+สอบคัดเลือก2
52 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ(บรรพชิต/คฤหัสถ์) รอบที่ 2 ประจำปี 2562
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ 2562
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่2 ปี 2562
55 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ มมร.อส.
56 รุ่นพี่กลับมาสอนพิเศษ ให้กับรุ่นน้องๆ ช่วงปิดภาคการศึกษา
57 กำหนดการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ใหม่ 2562
58 กำหนดการ รดน้ำดำหัว สงกรานต์ 2562 มมร.อส.
59 สอบคัดเลือกนักศึกษารอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มมร.อส.
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ 2562 มมร.อส.
61 มมร.อส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก1 นักศึกษาใหม่ 2562
62 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ภาคนอกเวลาราชการ มมร.อส.
63 ใบสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
64 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. รับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2562
65 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2562 มมร.อส.
66 บริการวิชาการ เเก่ผู้ต้องขัง คดียาเสพติด จำนวน 120 คน
67 MBU Chalenge ครั้งที่ 4
68 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
69 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
70 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
71 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
72 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
73 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
74 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
75 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
76 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC รุ่น 1 ปี 2562 Test of English for International Communication คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2562
77 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Camp 62 ภาคนอกเวลาราชการ
78 จับฉลากของขวัญปีใหม่ และร่วมแข่งกีฬาประจำปี 2561 รับปี 2562
79 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.)
80 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.)
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC