gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
การจองห้องประชุม พิมพ์
ระเบียบการใช้ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

1. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้าไปในห้องประชุม (ขออนุญาตก่อน)
                                                                         2. กรุณาถอดรองเท้าไว้ด้านนอกห้องประชุม
                                                                         3. ห้ามปรับอุณหภูมิภายในห้องเอง
                                                                         4. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนใช้งานทุกครั้ง
        5. ห้ามใช้เครื่องปล่อยควันไฟ (การแสดง) ในห้องประชุม มีระบบฉุกเฉิน
                                                                         6. ห้ามใช้สติกเกอร์ติดฝาผนังห้องประชุม (จัดนิทรรศการ)
                                                                         7. กรุณาใช้ผ้ารองพื้นก่อนจัดนิทรรศการ


การให้บริการของห้อง/ค่าใช้จ่าย
                                                                           1.ห้องประชุมแบบสัมมนา สามารถบรรจุได้ 600 ที่นั่ง
                                                                           2. มีคอมพิเตอร์โน้ตบุ๊คให้บริการ
                                                                           3. มีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ จำนวน 1ตัว
                                                                           4. มีระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้บริการ (มีจำนวนจำกัด/กรุณาแจ้งก่อนใช้งาน)
                                                                           5. มีเครื่องฉายโอเวอร์เฮดให้บริการ
                                                                           6. รับจัดเบรกให้กับผู้เข้าร่วมงาน (ติดต่อผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ)
                                                                           7. มีชุดโต๊ะหมู่บูชา


ค่าใช้จ่ายห้องประชุม
ค่าบริการ 20,000 บาท/วัน, ถ้าครึ่งวัน 10,000 บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC