MBUISC TQF Chart

MBUISC TQF Management System

Files ID
TQF3/4
TQF5/6
Name
Subject
Part
A-Y
Y/C
TQF3/4 Name
TQF5/6 Name
TQF3/4
TQF5/6
2096
ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์
จริยธรรมและทักษะการศึกษา
00-ป.ตรี-POL
1/2554
2
1499253457GE 2010 จริยธรรมและทักษะการศึกษา 2.59 คฤหัสถ์.docx