Company Joomla Templates

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. เตรียมเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร

Print
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยเขตอีสาน และ รักษาการ ผอ.ร.ร.สาธิต มมร เดินทางไปตรวจเยี่ยมและปฏิบัติหน้าที่ ที่ ร.ร.สาธิต มมร (อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง) ทั้งประชุมครูผู้สอนเพื่อเตรียมเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ได้ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน และการก่อสร้างวัดประจำโรงเรียนอีกด้วย


 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp