การรับเข้าศึกษา

Print
Written by Administrator   
Saturday, 03 November 2012 13:37
สามเณรทีผ่านการบวชภาคฤดูร้อนแล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จ. เลย ซึ่งสามเณรจะได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งรายวิชาทางโลก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เหมือนโรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป อีกทั้งยังมีรายวิชาเรียนทางพระปริยัติธรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วย ทางโรงเรียนสาธิต ฯ มีทุนสำหรับสามเณรเรียนดี ทุนนี้สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก

ดาวนโหลดกำหนดการ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าโครงการ

ดาวน์โหลดคำสอบท่อง ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดคำสอบท่อง ชุดที่ 2 

Last Updated ( Monday, 31 May 2021 13:17 )