กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

Print
Written by นายถาวร วรบุตร   


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รวมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.สุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิต มมร เป็นประทานจัดงานพร้อมทั้งเป็นกรรมการตรวจให้คะแนน โครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามเณรได้นำเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดังนี้: เพื่อกระตุ้นให้สามเณรมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อส่งเสริมความรู้ 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รวมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.สุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิต มมร เป็นประทานจัดงานพร้อมทั้งเป็นกรรมการตรวจให้คะแนน โครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามเณรได้นำเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดังนี้: เพื่อกระตุ้นให้สามเณรมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์