พระอาจารย์ทวี อภโย
อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

Address:
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Information: รายวิชาที่สอน : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม,ชนต่างวัฒนธรรมในประเทศไทย,พื้นฐานทางเศรษฐกิจฯ,มนุษย์กับสังคม,การปกครองคณะสงฆ์ไทย,อารยธรรมและสังคมมนุษย์,สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 


คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon