อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พระทวี  อภโย (ข่ายมณี)
ศน.บ (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม (สังคมวิทยาการพัฒนา)
อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
นายวรเทพ  เวียงแก
ศน.บ (ภาษาอังกฤษ)
สส.ม (กระบวนการยุติธรรม)
อีเมล :
นายเอกชาตรี สุขเสน
ศน.บ (ภาษาอังกฤษ)
สส.ม (ทางการศึกษา)
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
อีเมล :
นายอเนก  มูลมา
ศน.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ศศ.ม (จารึกภาษาตะวันออก)
อีเมล :
นายสิทธิพร เกษจ้อย
ศน.บ (ภาษาอังกฤษ)
สส.ม (ทางการวิจัย)
Ph.D (Sociology)

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

พระวรชัด  ปยุตฺโต (ทะสา)
ศน.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ศน.ม (รัฐศาสตร์การปกครอง)
อีเมล :
พระมหาวิรุธ  วิโรจโน
ปธ.๘
ศน.บ (ภาษาอังกฤษ)
รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวุฒิ  ศรีวิไล
ร.บ
ศษ.ม (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
นายสุทธินันท์  พรหมพันธ์ใจ
ร.บ
ศน.ม (การจัดการศึกษา)
นายพจนพงศ์  ทุมเสน
น.บ
ร.บ
นางสาวขวัญตา  ศรีแก้ว
ศน.บ (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ศน.ม (รัฐศาสตร์การปกครอง)
อีเมล :

นายสุทธิพงษ์  สายาพัฒน์
ร.บ
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท

ผู้ประสานงานเครือข่าย "สิงห์อีสานสัมพันธ์"
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

ติดต่อเบอร์มือถือ : 080-7496138,082-7420557

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon